Disclaimer

1. Algemeen

Deze website (www.kempen.be) wordt beheerd door Toerisme Provincie Antwerpen vzw, Koningin Elisabethlei 16; 2018 Antwerpen. Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Toerisme Provincie Antwerpen kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.  

2. Gebruik van deze website  

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over het toeristisch aanbod in de Kempen. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  Alhoewel Toerisme Provincie Antwerpen zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Toerisme Provincie Antwerpen niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert Toerisme Provincie Antwerpen een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website. Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kun je Toerisme Provincie Antwerpen contacteren op volgend e-mailadres: info@kempen.be.  

3. Aansprakelijkheid  

Toerisme Provincie Antwerpen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie. Je dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. Toerisme  Provincie Antwerpen verstrekt dan ook geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website. Toerisme Provincie Antwerpen is op geen enkele manier aansprakelijk voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.  

4. Intellectuele eigendom  

Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van Toerisme Provincie Antwerpen, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van Toerisme Provincie Antwerpen.  

5. Toepasselijk recht  

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden.  

6. E-mailverkeer  

Op elke e-mail van Toerisme Provincie Antwerpen is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder artikel 124. De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Toerisme Provincie Antwerpen is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen.  

7. Links naar andere websites

De website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Toerisme Provincie Antwerpen controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Toerisme Provincie Antwerpen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Het plaatsen van links op de website houdt op geen enkele wijze een goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's door Toerisme Provincie Antwerpen.

8. Beoordelingen

Op de website heeft u de mogelijkheid om een beoordeling te schrijven. In alle omstandigheden is het de bedoeling om hierbij constructief te communiceren met de andere bezoekers van de website en geen provocerend of beledigend taalgebruik te hanteren of onjuiste informatie te verstrekken. Wordt dit toch gedaan dan eigent Toerisme Provincie Antwerpen zich het recht toe om de betreffende informatie van de website te verwijderen. Hierover is geen discussie mogelijk. Bij herhaalde inbreuken zal Toerisme Provincie Antwerpen de gebruiker permanent blokkeren.
Toerisme Provincie Antwerpen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de beoordelingen. De beoordelingen meningen en inzichten van derden, niet van Toerisme Provincie Antwerpen.